OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW “SPÓJNIA”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Inwalidów “SPÓJNIA”  Zakład Pracy Chronionej z siedzibą  w Sanoku, ul. Kiczury 16 , KRS 0000121102, informuje o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Szczegółowy regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni  http://www.spojniasanok.pl/.

Termin składania zgłoszeń (ofert) upływa w dniu 10.06.2019 roku, godz. 15.00. Oferty powinny być zgłaszane na adres: Spółdzielnia Inwalidów “SPÓJNIA”  Sanok, ul. Kiczury 16 .

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Podstawowe wymagania:
 • 1) wykształcenie co najmniej średnie,
 • 2) znajomość przepisów z zakresu spółdzielczości i zasad funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 3) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • 4) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • 1) list motywacyjny;
 • 2) CV ze wskazaniem adresu do korespondencji, adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego;
 • 3) dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • 4) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 - letni staż pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek);
 • 5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • 6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • 7) oświadczenie o niekaralności;
 • 8) oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec kandydata żadne postępowania sądowe i prokuratorskie,
 • 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

Do zgłoszenia można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów, jak również inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni


NASZE CERTYFIKATY

PARTNERZY