Regulamin Konkursu na Prezesa Spółdzielni SPÓJNIA

§1

Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów “SPÓJNIA”  Zakład Pracy Chronionej z siedzibą  w Sanoku, ul. Kiczury 16,  KRS 0000121102, (dalej również jako: „Spółdzielnia”).

 §2

 1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowiska Prezesa Zarządu.
 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.

§3

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

 

§4

 1. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółdzielni, może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 2. a) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 3. b) posiada znajomość przepisów z zakresu spółdzielczości i zasad funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. c) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 6. e) nie narusza, określonych w przepisach odrębnych, ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego ;
 7. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 8. a) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracowników spółdzielni,
 9. b) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółdzielni.

 

§5

 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu składają oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs" w terminie do 10.06. 2019 roku, do godz.15.00, w Sekretariacie Spółdzielni w Sanoku, ul. Kiczury 16 (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do Spółdzielni).
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • 1) list motywacyjny;
 • 2) CV ze wskazaniem adresu do korespondencji, adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego;
 • 3) dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • 4) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 - letni staż pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek);
 • 5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • 6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • 7) oświadczenie o niekaralności;
 • 8) oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec kandydata żadne postępowania sądowe i prokuratorskie,
 • 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego

Do zgłoszenia można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów, jak również inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 

§6

 

Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu  na stronie internetowej Spółdzielni ,prasie lokalnej i regionalnej oraz portalach internetowych.

 

§7

 1. Rada Nadzorcza otwiera zgłoszenia i bada je pod względem formalnym. W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych, odrzuca zgłoszenie, powiadamiając kandydata o przyczynach.
 2. Kandydaci, którzy spełnili warunki formalne, w ciągu 7 dni zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w Spółdzielni w Sanoku, ul. Kiczury 16. Dzień i datę przeprowadzenia rozmowy określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kandydat powiadomiony zostanie drogą telefoniczną i/lub elektroniczną.
 3. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół.

 

§8

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Spółdzielni.

 

§9

 1. Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, jak również wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu w trybie pozakonkursowym.

 

§10

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej  Spółdzielni Inwalidów “SPÓJNIA”  Zakład Pracy Chronionej z siedzibą  w Sanoku, ul. Kiczury 16  z dnia 07.05. 2019 roku.

 


NASZE CERTYFIKATY

PARTNERZY